Deutschkurse in Deutschland und Österreich; Deutsch Sprachkurse Deutschland

German courses in Germany and Austria; schools of German Germany

Cursos de alemán en Alemania y Austria; escuelas de idiomas Alemania

Kursy niemieckiego w Niemczech i w Austrii; Niemiecki Niemcy Austria; Kursy jezykowe Niemcy

Cours d'allemand en Allemagne, Cours d'allemand en Autriche

Corso di tedesco Germania e Austria DEUTSCH.PRO

deutsch.pro
Kursy niemieckiego w Niemczech i Austrii

DSH

Kursy niemieckiego w Niemczech i w Austrii; Niemiecki Niemcy Austria; Kursy jezykowe Niemcy

Last Update: 05/12/17

Kursy niemieckiego w Niemczech i w Austrii; Niemiecki Niemcy Austria; Kursy jezykowe Niemcy
social networks 004

Jeżeli masz dalsze pytania, skontaktuj się proszę z nami najpierw przez email (info@sprich-deutsch.de) lub zadzwoń!

 

Dorośli
Formularz.doc

Dzieci i młodzież
Formularz.doc

REZERWACJA

Ściągnij formularz zapisu w wordzie lub w pdf.

Formularz zapisu w wordzie

Formularz zapisu w pdf

 

W celu wstępnej rezerwacji miejsca na kursie językowym prosimy wysłać formularz zapisu emailem na adres:

info@sprich-deutsch.de

Rejestracja odbywa się w kolejności zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc na danym kursie. Jeżeli potrzebujesz zakwaterowanie prosimy o jak najwcześniejszy zapis.

W przeciągu 2 dni roboczych prześlemy ci wstępne potwierdzenie rezerwacji. Rezerwacja ostateczna następuje z dniem wpływu zaliczki na podane w potwierdzeniu konto. Przy zapisie w okresie krótszym niż 4 tygodnie przed rozpoczęciem kursu należy wpłacić całą należność za kurs i zakwaterowanie.

Wszelkie potwierdzenia wysyłamy emailem. Prosimy o informację, jeżeli życzysz sobie otrzymać ostateczne potwierdzenie pocztą lub faksem.

Ogólne warunki zapisu na kurs języka niemieckiego 2017

1. Zapis

W celu rezerwacji kursu i/lub zakwaterowania prosimy o uważne wypełnienie i przesłanie formularza zapisu. Dopiero potwierdzenie jego otrzymania przez szkołę lub naszego przedstawiciela, jest równoznaczne z przyjęciem zapisu.
Po otrzymaniu potwierdzenia zapisu, prosimy o jak najszybszą wpłatę zaliczki - przelewem na konto bankowe podane w dokumencie potwierdzającym. Pozostała do zapłaty opłata za kurs i/lub zakwaterowanie zostanie pomniejszona o kwotę wpłaconej zaliczki i powinna zostać uregulowana najpóźniej na 4 tygodnie przed rozpoczęciem kursu.

2. Opłaty, warunki rezygnacji i zwrotu opłaty

Opłata za kurs naliczana jest zgodnie z cennikiem aktualnym na dzień otrzymania formularza zapisu. Uczeń pokrywa koszty przelewu bankowego i ewentualnych innych opłat bankowych związanych z przelewem opłaty za kurs.
W przypadku nie opłacenia zaliczki w wymaganym terminie, uczestnik traci rezerwację.
W celu ewentualnego zwrotu opłat, rezygnacja z kursu i/lub zakwaterowania musi zostać przesłana w formie pisemnej pocztą, faksem lub e–mailem.
Jeżeli rezygnacja wpłynie na przynajmniej 4 tygodnie przed rozpoczęciem zajęć, zwracamy uczestnikowi całe wniesione opłaty, pomniejszone jedynie o opłatę manipulacyjną w wysokości 200 euro.
Jeżeli rezygnacja wpłynie, gdy do kursu pozostaną mniej niż 4 tygodnie, wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
W przypadku rezygnacji przekazanej po terminie rozpoczęcia kursu, żadne opłaty nie podlegają zwrotowi.
Szkoła nie ponosi odpowiedzialności jeżeli świadczenie usług okaże się niemożliwe z powodu zadziałania siły wyższej.  Jeżeli uczeń jest zmuszony do przerwania nauki, nie ma prawa do odszkodowania.

3. Zakwaterowanie

Zakwaterowanie jest dostępne od godziny 16.00 w dniu poprzedzającym rozpoczęcie kursu do południa dnia następnego po zakończeniu kursu.
Jeżeli uczestnik nie jest w stanie dotrzeć do zakwaterowania w wyznaczonym dniu, powinien niezwłocznie poinformować o tym szkołę lub rodzinę goszczącą.
Pierwszej nocy nie gwarantujemy dostępności zakwaterowania dla osób przyjeżdżających później niż o godzinie 20.00.
Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany rezerwacji zakwaterowania z pokoju dwuosobowego do jednoosobowy (bez doliczania dodatkowych kosztów) oraz naliczenia koniecznych opłat związanych z użytkowaniem mieszkania (sprzątanie, elektryczność, zniszczenia) wynikających z niewłaściwego użytkowania sprzętu lub zachowania mieszkańców.
Szkoła udostępnia uczniom pokoje jedno- i dwuosobowe  w mieszkaniach dzielonych, akademikach i u rodzin goszczących. Nie możemy zagwarantować spełnienia wszystkich preferencji związanych z typem zakwaterowania. W przypadku rezerwacji zakwaterowania z wyżywieniem – ze śniadaniami, a przede wszystkim z częściowym wyżywieniem, oferowane posiłki odzwierciedlają miejscowe zwyczaje kulinarne i szkoła nie może zagwarantować, że spełnią one oczekiwania i przyzwyczajenia smakowe każdej osoby. Jeżeli uczestnik spowoduje szkodę, za którą odpowiedzialność ponosi szkoła, placówka jest upoważniona do żądania od sprawcy pokrycia kosztów szkody.

4. Ubezpieczenie

Szkoła nie ubezpiecza uczniów i nie ponosi odpowiedzialności w razie wypadku czy kradzieży podczas wszelkich zajęć i wycieczek organizowanych przez szkołę. Prosimy o zawarcie odpowiednich umów ubezpieczeniowych we własnym zakresie.
Ubezpieczenie zdrowotne: Osobom ubezpieczonym w Polsce, na terenie Unii Europejskiej. przysługuje prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej. Podstawą jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Wydają ją regionalne oddziały NFZ na podstawie wypełnionego formularza E-111.
Więcej informacji i potrzebne formularze: http://www.nfz.gov.pl/ue/index.php?katnr=5&dzialnr=0

5. Wiza

Nie dotyczy Polaków.

6. Pozostałe warunki

Minimalny wiek umożliwiający uczestnictwo w kursach dla dorosłych to 17 lat. Nie ma maksymalnych ograniczeń wiekowych. Nie istnieją minimalne ograniczenia wiekowe dla grup zorganizowanych z opiekunem.
W przypadku pojawienia się na zajęciach mniej niż 3 osób, szkoła rezerwuje sobie prawo do zmniejszenia ilości godzin nauki.

1 lekcja (zajęcia lekcyjne / godzina lekcyjna) trwa 45 minut.
Podczas świąt i dni wolnych od pracy zajęcia nie odbywają się.
Szkołą rezerwuje sobie prawo do usunięcia z zajęć ucznia, którego zachowanie zakłóca lub uniemożliwia prowadzenie lekcji.

Do stosunku umowy stosuje się prawo Republiki Federalnej Niemiec. Właściwym sądem jest sąd powszechny w Berlinie.

 

Deutsch.pro i Idiomas.pro® są częścią LEMP Berlin Training UG (haftungsbeschrąnkt) - szkoły i agencji językowej w Berlinie. Jako dostawca usług, deutsch.pro i idiomas.pro® służą radą, informacją i pomocą związaną z organizacją wyjazdu językowego przed rozpoczęciem zajęć. Po rozpoczęciu nauki, jednostką odpowiedzialną za właściwą organizację zajęć (i/lub zakwaterowania) jest odpowiednia szkoła językowa.

© deutsch.pro 2003 - 2017

Up-date: 05/12/17